จากการที่ราษฎรบ้านกุดนาขามร้องทุกข์ว่าที่ดินบริเวณนี้เพาะปลูกไม่ได้ผล เพราะฤดูฝนน้ำท่วมสวน ฤดูแล้งน้ำก็แห้งหมด จนราษฎรในหมู่บ้านต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่น ๆ จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ให้ทรงสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเค้าอันเป็นแหล่ง น้ำดื่มน้ำใช้ของราษฎร ห่างจากหมู่บ้านราว ๕ กิโลเมตร ราษฎรบ้านกุดนาขามเป็นราษฎรที่มีความสามัคคีกันดีมาก เมื่อครั้งที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์

             ราษฎรบ้านกุดนาขาม ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับผู้ก่อการร้าย ทั้งยังขออาวุธทางราชการต่อต้านผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์ตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับบ้าน      หนองฮางจนผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคาม ได้รับคำ ชมเชยอย่างมากจากทางราชการและเป็นตัวอย่างให้ราษฎรหมู่บ้านอื่น ๆ ขอฝึกหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองบ้าง จนในที่สุด โครงการนี้ได้พัฒนาไปเป็นโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

          วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่า ราษฎรแม้จะยากจนแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ราษฎรปลูกต้นไม้รักษาป่า คณะกรรมการหมู่บ้านได้พร้อมใจกัน น้อมถวายที่สาธารณะของหมู่บ้านจำนวน ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา สำหรับปลูกป่า และเสียสละแรงงานปลูกป่า ถวายจนแล้วเสร็จในเวลา ๑ เดือน

           วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตร โครงการรักป่ารักน้ำ บ้านกุดนาขาม        ทรงทราบว่าเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้ว น้ำได้ท่วมที่ดินของราษฎรไป ๒๑ ครอบครัว เป็นราษฎร  บ้านกุดนาขาม ๕ ครอบครัว บ้านหนองฮาง ๑๖ ครอบครัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรกลุ่มนี้    มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ พระราชทานเงินเดือนช่วยเหลือครอบครัวละ ๑,๕๐๐ บาท      เป็นเวลา ๓ ปี ภายหลังจากมีการก่อสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์แล้ว ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรอยู่เสมอ ทำให้ทรงทราบ ความเป็นอยู่และความเดือดร้อนในท้องถิ่นอีสานอย่างดี บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยากจน อาชีพราษฎรคือ ทำไร่ ทำนา พื้นที่ดินแห้งแล้งทำให้การเกษตรกรรมไม่ค่อยได้ผล ดังนั้นปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านกุดนาขาม เมื่อทรงเห็นสภาพความอยู่อย่างแท้จริง ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือด้วยราษฎรอย่างจริงจัง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้เปิดโครงการศิลปาชีพพิเศษขึ้น ที่บ้านกุดนาขาม รับราษฎรบ้าน     กุดนาขาม เป็นสมาชิก ฝึกงานศิลปาชีพพิเศษ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า จักสานผักตบชวา อาหารและขนม ตีเหล็ก ออกแบบภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หล่อโลหะ ทอผ้า และ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *