fbpx

eService

ระบบงานออนไลน์บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์/โครงการฯ

 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

  • ระบบลางานออนไลน์ 
  • ระบบสารบรรณออนไลน์
  • ระบบงานพัสดุและแจ้งซ่อม
  • ระบบร้านค้าออนไลน์
  • ระบบจัดการเว็บไซต์
  • ระบบรับซื้อผลิตภัณฑ์
  • ระบบทะเบียนประวัติสมาชิก
 • โครงการฯ บ.ทรายทอง

  • ระบบลางานออนไลน์ 
  • ระบบสารบรรณออนไลน์
  • ระบบงานพัสดุและแจ้งซ่อม
  • ระบบร้านค้าออนไลน์
  • ระบบจัดการเว็บไซต์
  • ระบบรับซื้อผลิตภัณฑ์
  • ระบบทะเบียนประวัติสมาชิก