fbpx

1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร >>>> More >>>>

2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

3. โครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

5. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

6. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

7. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดสะกอย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านทันสมัย อ.ปลากปาก จ.นครพนม

9. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

10.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

11.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อ.ภูพาน จ.สกลนคร

12.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

13.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

14.โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

15.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ จ.เลย

16.โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว 

17.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

18.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ